S.AKO-1/jr 72mm×46mm
NO 割出日 一本目 重量 二本目 重量 三本目 重量 四本目 蛹化日 サイズ 備考
瓶サイズ 瓶サイズ 瓶サイズ 瓶サイズ 羽化日 性別
1 09.06.23 09.06.23 09.10.09 mm
E600cc E600cc
2 09.06.23 09.06.23 8 09.09.26 10 09.12.19 10.01.28 43 mm
E600cc E600cc E600cc 10.02.21
3 09.06.23 09.06.23 9 09.09.11 10 09.12.19 10.01.31 44 mm
E600cc E600cc E600cc 10.02.21
4 09.06.23 09.06.23 6 09.09.26 10 09.12.19 10.03.02 59 mm また♂でした
E600cc E600cc E600cc 10.03.24
5 09.06.23 09.06.23 10 09.10.09 10.02.02 45 mm
E600cc E600cc 10.02.27
6 09.06.23 09.06.23 14 09.09.11 22 09.12.19 10.02.06 69 mm
E600cc E800cc E1400cc 10.02.27
7 09.06.23 09.06.23 6 09.09.26 11 09.12.19 10.01.31 53 mm ♂でした(汗)
E600cc E600cc E600cc 10.02.18
8 09.06.23 09.06.23 mm
E600cc
9 09.06.23 09.06.23 18 09.09.11 21 09.12.19 ??? 70 mm
E600cc E1000cc E1500cc 10.03.03
10 09.06.23 09.06.23 9 09.09.11 10 09.12.19 10.01.31 45 mm
E600cc E600cc E600cc 10.02.23
11 09.06.23 09.06.23 17 09.09.01 24 09.12.22 ??? 73 mm
E600cc E1500cc E1400cc 10.03.23
12 09.06.23 09.06.23 13 09.09.01 18 09.12.19 ??? 70 mm
E600cc E800cc E1500cc 10.03.03

トップページ

E=エレメント(月夜野きのこ園)